dimecres, 7 de setembre de 2011

Escoles Oficials d'Idiomes.Prova de nivell oberta.

A partir d'ara, podràs accedir al curs de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'idioma que vulgues segons el nivell que demostres mitjançant una prova oberta. Ja no necessites tenir, per exemple, en Certificat de Bàsic per a accedir al nivell Intermedi.
DECRET 108/2011, de 2 de septiembre (...) DISPOSICIONS FINALS
Primera. Proves de nivell d'ensenyances d'idiomes de règim especial
Es modifiquen els articles 9.2, 13.2 i 17.2 del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi, en els termes següents:

"L'alumnat podrà accedir a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi i avançat a través de la superació d'una prova de nivell, en què haurà d'acreditar haver assolit les competències lingüístiques del curs immediatament anterior del que haja sol·licitat accedir. La prova de nivell, elaborada pels departaments didàctics per a facilitar la seua uniformitat, serà convocada i desenrotllada, en les dates que determine la conselleria competent en matèria d'educació, per part de les escoles oficials d'idiomes".