divendres, 3 de maig de 2013

"cap" o "cap a" ?

Es tracta de la preposició composta "cap a" que té els valors següents:

Se n’han anat cap a la mar (valor locatiu, destinació)
Vindran cap a les quatre (aproximacio temporal o locativa).

En els usos locatius, es redueix a cap en els casos següents:
¡ Davant adverbis demostratius: ací, aquí, ahí, allí, allà.
¡ Davant dels adverbis que indiquen direccionalitat: amunt, avall, avant, arrere, enllà, endins...
¡ Davant dels demostratius: aquest, aqueix, aquell.

resum:
cap
cap a
Anem cap allí.
Anem cap avant.
Han mirat cap ací?
Anem cap aquest carrer.
Anem cap al poble.
Anem cap a dins.
Cap a on vas?
Anem cap a este carrer.