diumenge, 1 de novembre de 2009

Correcció exercicis repàs Superior Sant Joan

1. accent i dièresi
a) fàbrica, perquè, s’arruïnat, associació, atribuït b) Ucraïna, pòdium c) és, témer, rèptils d) fluïdesa e) açò, però, intuïres f) agraïa, cafeïna g) entrepà, café h) visità, néta

2. vocalisme i consonantisme
a) tinc, set, líquid, fàstic b) mitjans, mitges c) l’enyorança, meravelles d) posa, setrill, cassola e) avaria, assassí f) pissarra, classe g) extingir, salvatge h) col·locat, sol·licitud, tobarà

3. verbs
a) rebrem b) aprén c) comés d) exclòs e) escriviu f) faça g) pares h) trac i) recorregueres

4. relatius
a) que b) amb què/de què/amb el qual/del qual c) a qui/al qual d) que e) que
f) on h) a què/al qual i) de què/del qual j) perquè/pel qual

5. Correcció de frases.
a) cadascun/cada un b) Diumenge... en un poble c) bastants maldecaps d) cap restaurant e) correcta f) gens de farina g) no ha donat cap solució h) correcta i) la resta esperaren

6. Pronoms
a. poseu-los-hi b. li la portes c. t’ho vaig dir d. els ho vas comentar e. li’n dónes
f. n’ha parlat g. torna-li’l h. els en portarà i. li ho ensenyes j. ho és