divendres, 25 de febrer de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

CONNECTORS (I)
CONNECTORS QUE ESTRUCTUREN EL TEXT

- Generalitzen: en general, en conjunt, a curt o llarg termini, a primera vista.
- Introdueixen el tema: l’objectiu principal de, l’escrit tracta de, ens proposem exposar, respecte a, pel que fa a, quant a, en relació amb, el punt següent tracta de.
- Marquen l’orde: en primer lloc, primer, en segon lloc, abans que res, per a començar, d’entrada, en últim lloc, per acabar, finalment, anteriorment, com s’ha dit abans, com deia, reprenent el tema, en referència a, en acabant.
- Distribueixen: d’una banda, per una banda, per una altra banda, d’altra banda, per un costat, per l’altre, per un altre, altrament, al contrari, en canvi.
- Afirmen o neguen: ben cert, ben segur, en efecte, indubtablement, no cal dir, per descomptat, sens dubte, òbviament, com tothom sap, de cap manera, mai no.
- Continuen: a més a més, a més, endemés, així mateix, després, tot seguit, també, així doncs, doncs bé, puix que, a continuació.
- Emfatitzen o reformulen: això és, és a dir, dit d’una altra manera, s’ha de tindre en compte, el més importan tés, la idea central és, convé ressaltar, paga la pena recordar, cal insistir, si més no, encara més.
- Introdueixen exemples: per exemple, un bon exemple d’això és, en concret, com ara.
- Resumeixen: en resum, en suma, en síntesi, tot plegat, a grans trets, en poques paraules.
- Finalitzen: en conclusió, en definitiva, comptat i debatut, en conseqüència, per acabar, per últim, finalment, a la fi, en darrer lloc.
- Opinen: al meu parer, tal com ho veig, personalment, des del meu punt de vista, segons la meua opinió, com diu, citant un altre.