dijous, 24 de febrer de 2011

VALENCIÀ MITJÀ

SOLUCIONS EXERCICIS DE L'ARTICLE (CORREU ELECTRÒNIC)

1. Ompli els buits amb els articles o preposicions corresponents. Esmena els errors si n'hi ha. No són vàlids un / una / uns / unes:

-__L’ "Avui" és un diari ___d’ ací.
-He copiat __l’ Home feliç de Jaume Corbera.
-__L’ 11 de maig és ____l’ aniversari ___de_l’ Òscar.
-Han dut el/l’Speaker a parlar del /de l’ statu quo.
-_El_ ien ha baixat i _el_ dòlar també.
-_L’ hòbbit és una novel•la de Tolkien.
-A __l’ Índia sempre és __l’ hora del__ te.
-M'agrada escriure lletres com _la_ a i _la_ be; tanmateix, les lletres gregues com __l’ alfa i ___l’ omega són més complicadas ___d’ escriure.
-La senyora Spencer no vol parlar: _el/l’Spencer no en parlarà, i el seu home, __de_ Spencer tampoc en parlarà.
-Han derrotat __l’ XIa legió romana a ___l’ illa ___d’ Itàlia coneguda com la “Isabella”.
-Han restaurat __la Scala de Milà els xiquets de __la Schola Cantorum de Castelló.
_La_ host del rei Jaume ha enfurit __l’ enemic ___d’ Aragó.
-És tard! Ja s'ha fet __la una, però ni ___l’ una ni ___l’ altra han vingut encara.
-_La_ ira és un sentiment perniciós.
-__L’ arquitecte ha parlat de _la_ asimetria dels edificis i de _la_ anormalitat _dels__ projectes _de l’ ajuntament.
-Els clients _d’ El Corte Inglés fan una sessió _de_ ioga.
-__L’ ONU. __L’ UJI. __L’ UGT. _la_ UEFA.
2. Escriu la forma de l'article masculí que corresponga a cada paraula.
.el....món ...el...marge ..el...queixal ..el...ianqui
...l’hotel ....l’innocent .....l’aire ...el/l’spot
....l’espia ..el....perill ...l’onze ..el...tres
...el..pa ...l’heroi ....el..hippy ...l’humor
....l’aeroport ...el..viatge ...el/l’slip ...el..llapis
....l’error ....l’oncle ....l’estudi ...el..hobby
..d’.../...l’Adrià ...de../..el...Benet ....d’../...l’Elvis ...de../..el...Joan Carles I
2. Escriu la forma de l'article femení que corresponga a cada paraula.
....l’alba ....l’harmonia ...la..imaginació ...la..una (hora)
...la..hiena ...l’alegria ..la...televisió ...l’àvia
....l’.Haia ...la..llei ...l’heroïna ....la..idea
....l’hora ....l’.Índia ...la..iaia ...la...efa
...la..terra ..la...anormalitat ...la..música ....l’orella
.la...ira ..la...boca ....l’ungla ....l’illa
....l’.ocasió ..la...injecció ...l’avaria ...l’amiga
...d’../....l’Helena ...de./..la...Júlia ....de../...la..Martínez ...d’../la Isabel
3. Transforma la següent relació de paraules i els seus articles al singular:
Les estacions /L’estació Les hamaques/ L’hamaca
Els hams /L’ham Els espectadors/ L’espectador
Els homicides/L’homicida Els ímpetus/L’impetu
Les ortigues /L’ortiga Els avantpassats / L’avantpassat
Les adreces /L’adreça Els esportistes /L’esportista
Les imperfeccions / La imperfecció Les urnes / L’urna
Les úniques / L’unica Les impureses / La impuresa
Les articulacions /L’articulació Els autobusos /L’autobús
Les infermeres / La infermera Les eines / L’eina
Els esmòquings / L’esmòquing Les aigües / L’aigua
Els ídols / L’ídol Els ulls/ L’ull

4. Completa aquestes frases amb al / a la / a l', segons corresponga:
-Van a banyar-se ....al...... riu
-Ha arribat ...a la....... una i mitja
-Puja ...a l’arbre i cull una poma
-Acudirem prompte ....al...... sopar
-Vull escriure .....a....la Irene
-La festa es farà ....a l’Institut
-T'he vist ....a la...... porta de casa
-Li ho preguntaré ....a l’ Antoni
5. Completa igualment aquestes frases amb del / de la / de l':
-La casa ...del....... meu oncle és molt gran
-......De l’estació cap ací tot està inundat
-La roda.....del..... cotxe era redona
-El llibre és ..de l’ Albert
-M'agrada l'horari ...de la....... vesprada
-S'ha perdut el gat ...de l’ americana
-Deixa-ho dins ....de l’armari
-Ha baixat el preu ...de la.. gasolina.
6. I ara fes el mateix amb pel / per la / per l':
-La invasió va arribar ...per l’ aire
-Vine ..pel........ camí que arribaràs més prompte
-Segur que ha eixit .....per la ..... finestra
-Tot això s'ha comentat ...per l’ escola
-S'ha posat a treballar ..pel........ seu compte
-La processó passa ...pel....... carrer de dalt
-Busca ...per l’ armari i ho trobaràs.
7. Completa les frases següents:
-Posa la roba .....al..... calaix -Els vins ..........dels Serrans són blancs.
-Ell menja fruita ....del...... temps -Posa els llençols ....als...... calaixos
-Vaig al.......... metge -Passa per ....la...... Marta
-Vinc de ..cals........ meus amics. -Vinc de .....ca..... ma germana.
8. Posa l'article determinat, la preposició i l'article determinat o la contracció correponents en els buits de les frases següents:
• M'agrada més __el__ iogurt de pinya, però __la__ infermera m'ha dit que no en tenen.
• ___L’ estiu ____ passat vam estar __a__ Xàbia, __en la___ caseta _dels___ meus sogres.
• __L’enginyer estava molt preocupat __pel__ projecte _de l’ ajuntament.
• Tinc __la__ il•lusió de comprar-li __el__ iot __a l’ estranger. Però no crec que ell me'l venga _pels___diners que li vaig oferir.
• Acabe de vore _l’historial __del malalt damunt _de l’ escriptori.
• El reportatge és un tipus de text que pertany __a l’ àmbit públic, ja que __la__ informació és _del___ lector.