diumenge, 17 de febrer del 2013

Els modismes

Els modismes són construccions lingüístiques peculiars d'una llengua determinada, en què cada un dels components està relacionat amb els altres i tot el conjunt té un sentit global. Molt sovint són usats en sentit figurat i no sempre admeten una traducció literal a un altre idioma, ja que formen part de la idiosincràcia pròpia de cada llengua. Les locucions i les frases fetes són dos tipus bàsics de modismes.

1. Les locucions
Les locucions són grups de paraules amb un sentit unitari que es poden substituir per una paraula. Així, es classifiquen segons la categoria gramatical que representen i poden exercir les mateixes funcions sintàctiques que aquesta.


Nominals o substantives
Es creen a partir d’un nom o un sintagma lexicalitzat
mà d’obra, peu d’atleta, rata de biblioteca, memòria d’elefant...
Adjectives
Tenen com a nucli un adjectiu, que pot anar acompanyat d’un complement preposicional o un comparatiu.
dur de cor, de bona pasta, mort de set, mort de fam, net com una patena, com una bassa d’oli...
Verbals
Tenen com a nucli un verb, per tant poden fer les mateixes funcions que aquesta categoria.
donar veus, tindre por, abaixar les armes, alçar el teló, passar per alt...
Adverbials
El significat global d’aquestes locucions equival a un adverbi.
de pressa, de franc, de gaidó, fil per randa, de fit a fit, a la babalà, en paus...
Conjuntives
Fan la mateixa funció que una conjunció.
tot i que, a fi que, és a dir, d’ençà que, per tant...
Prepositives
El significat d’aquestes locucions equival a una preposició.
a causa de, gràcies a, al llarg de, per tal de, a força de...


2. Les frases fetes
Les frases fetes són expressions estereotipades que tenen un verb com a nucli, per això es poden confondre amb les locucions verbals. Les frases fetes tenen un significat global que no es pot deduir del significat parcial de les paraules que les formen. L'ús al llarg del temps ha fixat aquestes expressions i les ha fet conegudes entre els parlants (fer fàstic, fer costat, fer tard, tindre mà esquerra, tindre fums, tindre en compte, portar a terme, portar cua, ser un tros de pa, ser del cas, anar de buit, anar a pams, anar fent, anar de cap...).