dimecres, 27 de juliol del 2011

Model d'examen corregit

El dijous 28 de juliol. a les 9.30, aula 0.5 d'Altabix, farem l'examen final del curs que constarà de les següets parts:
- test lèxicogramatical i exercicis pràctics (com en l'exemple que teniu més avall)
- exercici de comprensió escrita.
- exercici d'expressió escrita (dictat i redacció)
- expressió oral (lectura i exposició del text proposat). Caldrà que us hàgeu apuntat a la llista.

Correcció del model d'examen 2008-2009Què signifiquen les paraules o expressions següents?

1. Codonyat:
 arbre
 fruita
 postre

2. Llaminadura:
 làmina
 full
 llepolia

3. Comptat i debatut:
 en conclusió
 acabar els comptes
 cobrar

4. A ulls clucs:
 amb els ulls tancats
 mesurar sense l’ajut de cap aparell
 en definitiva

5. A frec:
 en gran quantitat
 sense raó
 molt a la vora

6. A doll:
 a manta
 de mala manera
 amb presses

7. A pler:
 aproximadament
 amb tota la bona disposició.
 prop

8. Beure’s l’enteniment:
 emborratxar-se
 fer coses de boig
 ser víctima d’algú/alguna cosa

9. Tard o d’hora:
 Prompte o tard
 en breu
 després d’una hora

10. De fit a fit
 fixament de dalt a baix
 obert del tot

Morfosintaxi.
Quina de les tres opcions és la més adequada per a completar cada frase en un context formal?

11. Hi ha coses _____ no s’han de fer.
 que
 què
 les quals

12. Vaig tornar a veure el venedor _____havíem llogat el vídeo.
 que
 a qui
 al qui

13. És un tema _____ no es preocupa ningú
 del que
 de què
 pel que

14. Al parc de l’Aigüera de Benidorm és _____ he vist una premsa d’oli.
 en què
 en el qual
 on

15. Desconec el motiu _____ ha dimitit.
 perquè
 per què
 pel que

16. _____ hauria de ser responsable dels seus actes.
 cadascú
 cada un
 cadascun

17. La darrera pel•lícula d’aquest director no m’ha agradat _____
 res
 gens
 ningú

18. _____ demà ploga.
 potser
 potser que
 pot ser que

19. _____ bé que ho he passat!
 que
 què
 quin

20. _____ setmana tan estressant!
 que
 què
 quina

21. _____ no t’hauria convidat.
 Si ho hauria sabut
 D’haver-ho sabut
 Si ho haguera sabut

22. Obri la finestra _____ hi entre el sol.
 per a què
 perque
 perquè

22. M’agradaria que m’explicares _____ vols el trepant.
 per a què
 perquè
 per a que

23. No n’hi havia quinze, _____ dotze.
 sinò
 sinó
 si no

24. Fes _____ en les pàgines en què calga ampliar _____ .
 una senyal / els anàlisis
 un senyal / les anàlisis
 un senyal / l’anàlisis.

25. Tinc _____ , apaga _____
 molt son / la llum
 molta son / el llum
 molta son / la llum

2. Subratlla i corregeix davall els 20 errors lèxics de les frases:
a. Va tenir un accident molt greu i es va trencar la pierna i la monyiqueta. A més, van haver de posar-li punts a la pantorrilla i a la barbilla. Però el segur no li cobria les despeses.
cama, canell, panxell/tou de la cama, barbeta/mentó, assegurança

b. Abans treballava d’azafata, però ara s’ha fet una abogada molt afamada que guanya millons a l’any.
hostessa, advocada, famosa, milions

c. Ximo ha patit diverses enfermetats: neumonia, depressió, anèmia, pallola... I ara li han recomanat visitar un psiquiatra.
malalties, pneumònia, psiquiatre

d. Es va fer un xitxó al cap i va començar a sangrar molt. Sort que teníem un botiquí per a curar-lo.
bony, sagnar, farmaciola

e. Em vaig alojar en un hotel que tenia un secador al cuart de bany.
allotjar, eixugacabells, bany

f. La matrona va ajudar a nàixer el fill de la panadera.
llevadora/comare, fornera

3. Completa les frases següents amb les formes adequades dels verbs que hi ha entre parèntesis:

a. Les persones que han sol•licitat l’admissió als cursos rebran (rebre) la resposta per correu la setmana que ve.
b. Sempre que ha de parlar en públic pateix/patix (patir) forts atacs de vergonya.
c. Si, en el futur, contes tot açò, trairàs (trair) la meua conviança.
d. Ens han recomanat que duguem (dur) calçat còmode a l’excursió.
e. Quan érem xicotets sempre quéiem (caure) en el mateix error.
f. L’equip no ha merescut (meréixer) perdre el partit. Si jugaren/jugassen (jugar) sempre així, guanyarien més partits.
g. M’ha obert (obrir) la porta i m’han atés (atendre) molt correctament.
h. Quan faça (fer) més calor dinarem fora.

4A Torna a escriure les frases tot substituint els sintagmes subratllats pels pronoms febles corresponents:

a) No lleves mai les esperances als amics. No els les lleves mai.
b) Quan vages a l’hort, porta peres als teus germans. Quan vages a l’hort, porta’ls-en
c) Poseu les flassades al llit. Poseu-les-hi
d) Va traure el menjar del forn quan encara no estava ben cuit. L’en va traure... / va treure-l’en
e) Digues a Pere que hui no hi ha classe. Digues-li-ho

4B Completa els buits de les oracions següents amb la combinació binària de pronoms febles que corresponga:

a) Dóna el llibre al Pere. Sí, dóna-li’l que se’l mereix.
b) La taca que s’ha fet, qui li la llevarà?
c) Sé que t’agraden els lliris i vull collir-te’n un bon ram.
h) No hi ha cap gerro damunt la taula, n’hi posaré un.
i) El jersei és molt bonic i volen comprar-vos-el, a vosaltres.

5. Corregeix les 20 paraules que tenen errors ortogràfics i escriu-les correctament al costat (1’5 punts):
rodamon --> rodamón
exàmen --> examen
exàmens
temer -->témer
rubèola
periode -->període
atmòsfera --> atmosfera
tramvia
cambiar -->canviar
marquesa
duquessa
xinessa -->xinesa
intromisió -->intromissió
desijar -->desitjar
païssos --> països
església
traïr --> trair
traïdor
agraïré --> agrairé
agraïa
passetjar --> passejar
fruïta --> fruita
cuina
paissatge --> paisatge
pitjor
mitjor --> millor
possar --> posar
passar
trovar --> trobar
adressa --> adreça
sanefa
realizar –> realitzar
betxamel --> beixamel
injecció

6. Ompli els buits amb l’article, la preposició (a, en, amb, per, per a), preposició+article o bé  si no cal posar-ne cap. Fes les contraccions que calga:
• Ens vam trobar en una plaça del poble.
• Ahir vaig veure ______ la teua cosina.
• Aconsella bé ______ ton germà.
• Serem amics per sempre
• Mon pare va nàixer ______ l’any 1932.
• Aniré a Mallorca amb vaixell.
• Tinc tres fills per casar.
• La recuperació serà a/per/al/pel setembre.
• No he vingut per cap motiu, simplement vinc per veure’t.
• M’he apuntat a un curs que es fa dissabtes a la nit.

7. Subratlla i corregeix els errors que hi trobes. Si penses que alguna frase és correcta, indica-ho davall.

a) Hi ha que prendre mesures contra el canvi climàtic, doncs el medi ambient està molt contaminat. Cal/S’ha de perquè/ja que
b) Tenim que anar a vore eixa pel•lícula per què tothom parla de la mateixa.
Hem d’anar/ Cal que anem perquè en parla
c) El treballar tant li ha provocat una malaltia greu. Treballar tant
d) Pere e Imma no han fet el treball perquè pensaven que no era precís.
Pere i Imma era necessari/no calia/no feia falta
e) L’any que ve vaig a estudiar medicina. estudiaré
f) Caldria anar amb compte amb les faltes d’ortografia que es cometen per anar tan de pressa. Correcta
g) Li agradava pentinar-se a lo David Bisbal perquè deia que l’afavoria.
com / a la manera de

8. Completa les sèries segons l’exemple.
masculí singular femení singular masculí plural femení plural

amic amiga amics amigues

lleig lletja lletjos lletges

teòleg teòloga teòlegs teòlogues

tendre tendra tendres tendres

dolç dolça dolços dolces

príncep princesa prínceps princeses

estudiant estudiant /estudianta estudiants estudiants / estudiantes

comú comuna comuns comunes

gos gossa gossos gosses

groc groga grocs grogues

autodidacta autodidacta autodidactes autodidactes

2 comentaris:

Anònim ha dit...

A ulls clucs, vam veure en altre model de examen que era mesurar sense l'ajut de cap aparell, no amb els ulls tancats, doncs quina resposta es la correcta?

M.Àngels Soler ha dit...

Deus referir-te a l'expressió "a ull nu".
- a ull nu: Sense servir-se d'un instrument òptic, a simple vista.
- a ulls clucs (amb els ulls tancats): Sense pensar en els riscs que hom pot córrer.